Pravda o zámere

Kompletné znenie zámeru aj s prílohami a stanoviskom Ministerstva životného prostredia nájdete na internetovej stránke » eia.enviroportal.sk

V zámere sú uvedené viaceré rozporuplné a zavádzajúce informácie:

Nie je uvedené do kedy má trvať tzv. poloprevádzkové overovanie, ktoré je z hľadiska dopadov na zdravie obyvateľov Slanskej doliny a okolitej prírody najnebezpečnejšie. Jedná sa o experimentálnu etapu prevádzky, počas ktorej môžu vznikať nepredvídateľné toxíny. Už počas tejto etapy sa majú spaľovať najrôznejšie kombinácie nebezpečných odpadov z odkalísk, starých skládok a iných zdrojov. Žiadnym spôsobom nie je zaručené že takáto experimentálna prevádzka bude schopná eliminovať vzniknuté škodliviny.

Považujeme za vážny nedostatok Zámeru to, že technológia, ktorá je nová a neotestovaná v plne funkčnej prevádzke má byť testovaná v našom regióne na obyvateľoch, ktorí tu žijú v už i tak nadmerne zaťaženom prostredí, čím budú vystavení ďalšiemu enormnému riziku.

Cieľom poloprevádzky je overovanie receptúr na vsádzku z rôznych nebezpečných odpadov a nebezpečných kalov, pričom v zámere nie je špecifikované:

  • O aké nebezpečné kaly (s akým presným chemickým zložením) sa bude jednať
  • Z akého druhu výroby majú pochádzať
  • Kto výsledok overovania receptúr posúdi
  • Aké sú povolené množstvá jednotlivých nebezpečných látok, ktoré sa pri tomto procese môžu do prostredia uvoľňovať.

Autori Zámeru sami nevedia (str. 96, časť Toxicita), ktoré zložky v prípade navrhovanej činnosti úpravárenského komplexu budú vytvárať toxicitu. Zámer neobsahuje analýzu ani limitné množstvá všetkých toxických zlúčenín, ktoré môžu byť z procesov emitované do prostredia, hlavne tých, ktoré budú ireverzibilné.

V časti „Technologická časť – základné parametre rotačnej pece“ na strane 8 Zámeru sa uvádza:

Hmotnosť vsádzky: 70 500 kg/hod
Hmotnosť vyrobených vysokopecných peliet: 53 850 kg/hod (pričom Stanovisko na strane 5 uvádza 58 330 kg/hod)

Nie je uvedené kde sa stratil rozdiel 16 650 kg/hod, resp. 12 170 kg/hod v hmotnosti vsádzky a vyrobených peliet.

Škála zložiek určených na spaľovanie je natoľko široká a chemicky ťažko identifikovateľná, že existuje reálne nebezpečenstvo tvorby nepredvídaných chemických zlúčenín, ktoré môžu byť ešte toxickejšie než sú pôvodné.

V projekte uvádzajú, že surovinou pre vsádzku budú najmä nasledovné druhy odpadov: oceliarske kaly a prachy, vysokopecné kaly a prachy, Fe koncentráty, odpady Fe (piliny), pecná troska, odpady z vápeniek, odpady z petrochemického priemyslu, kaly a filtračné  koláže, atď. v kombinácii ostatnými a nebezpečnými odpadmi:

  • odpady obsahujúce ortuť- nebezpečné laboratórne chemikálie- kyslé dechty (gudrony)- priemyselné odpady
  • gumy, plasty a káble- odpadové farby a laky- odpadový toner do tlačiarní- opotrebované pneumatiky
  • odpady s obsahom olova a kovový odpad- organické rozpúšťadlá- červený kal z výroby hliníka- kaly zo septikov- tuhý komunálny odpad- obaly obsahujúce nebezpečné látky- vykurovací olej a motorová nafta- použité katalyzátory, transformátory- brzdové kvapaliny, platničky- motorové a prevodové oleje- nemrznúce kvapaliny- odpadové textílie, sklo- izolačné mat. s obsahom nebezp. látok

Tieto odpady predstavujú veľmi široký záber, najmä priemyselných odpadov a zvlášť nebezpečných odpadov, spaľovaním ktorých by dochádzalo k nevyhnutnému znečisťovaniu životného prostredia a prírodných zdrojov. Ich spaľovanie patrí medzi závažné zdroje rizikových ťažkých kovov a rakovinotvorných látok ako napr.: arzén, olovo, ortuť, nikel, tálium, kobalt, fluór, chlór, chróm, mangán, zinok a ďalšie...

Aj napriek deklarovanej vysokej účinnosti filtrov a použitým technológiám by sa do ovzdušia dostávali tuhé znečisťujúce látky s priemerom 0,1 – 10 mm, na ktoré by sa viazali rôzne zlúčeniny vyššie uvedených nebezpečných látok. Problémy pre životné prostredie nastávajú najmä pri výskyte častíc o priemere menej než 2,5 mm, keďže tieto zostávajú v ovzduší niekoľko dní až týždňov. Tieto nesedimentujúce podiely, ktoré sa zhromažďujú v horných vrstvách atmosféry odrážajú časť žiarenia a vytvárajú mraky (sú kondenzačné jadrá pre tvorbu oblakov).

Preto akékoľvek spaľovanie nebezpečných odpadov s obsahom ťažkých kovov v kombinácii s dlhodobým emisným vplyvom ťažby sideritu v minulosti je nad hranicu únosnosti ekologickej stability tohoto územia.

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013