Čo nám hrozí?

Minulosť a súčasnosť nášho územia

V oblasti severného Gemera bola kontaminácia prírodných zdrojov spôsobená najmä dlhodobou ťažbou a následným tepelným spracovaním sideritových rúd, čím sa do ovzdušia dostávali rizikové ťažké kovy viazané na tuhé znečisťujúce látky a grafit.

Následkom týchto procesov spôsobujúcich kyslé dažde je zamorenie územia ťažkými kovmi a chemická degradácia pôd, ktoré sú v súčastnosti na hranici podmienok pre ekologickú stabilitu územia. Dokazuje to viacero vedecko-výskumných projektov, ktoré potvrdili, že okresy Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves patria v rámci SR medzi okresy s najvyššími počtami vzorek s nadlimitními množstvami ťažkých kovov.

Rozsiahle štúdie v rozličných podmienkach poukazujú na zvyšujúci sa výskyt chemických karcinogénov v prírodnom prostredí, ktoré v závažnej miere prispievajú k výskytu rakoviny týchto orgánov: koža, hrtan, pľúca, tráviaci trakt, krvotvorné orgány, kosti, močový mechúr, obličky, štítna žľaza.

Hlavným zdrojom ťažkých kovov v prostredí sú hutníctvo, spaľovanie odpadov, fosílnych palív čo prispieva k ich nadlimitným obsahom v dopestovaných potravinách, najčastejšie je to Cd, Pb, As, Hg a Cr.

DIOXÍNY

Pri spaľovacom procese budú veľmi pravdepodobne vznikať aj trvalo znečisťujúce látky PCDD/PDF, ktoré sú extrémne jedovaté a extrémne trvácne. Tieto zlúčeniny sú nerozpustné vo vode, ale rozpustné v tukoch organizmov zvierat a ľudí. Patria medzi najtoxickejšie známe zlúčeniny vôbec a jeden z možných 75 druhov PCDD sa považuje za najtoxickejšiu látku na svete, ktorá nebola cielene nikdy vyrobená, ale dostala sa do životného prostredia najmä pri spaľovacích procesoch.

V zámere pripravovanej úpravne sú charakterizované  nasledovne: „Kombinácia ich vlastností dovoľuje dioxínom vstupovať do p travinového reťazca. Dioxíny sú známe svojou vysokou toxicitou na ľudský organizmus a zvieratá (poškodzujú imunitný systém, narušujú hormonálny systém (môžu spôsobiť poruchy mužských pohlavných orgánov - ohroziť plodnosť mužov, spôsobiť poruchy ženských pohlavných orgánov - zníženú plodnosť, potraty, poruchy vaječníkov), poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky, majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov), negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém, podporujú cukrovku, poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania, spôsobiť kožné ochorenia, negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov. Mechanizmus tvorby dioxínov pri spaľovaní nie je doteraz dobre známy, keďže reakcie tvorby sú veľmi komplikované.“

Medzi hlavné zdroje dioxínov patrí papiernícky odpad (bielenie buničiny chlórom, spaľovanie nemocničných odpadov s obsahom PVC, odpadov obsahujúcich chlórfenoly a výrobkov na báze chlórfenolov, ktoré sa masovo využívali najmä pri ochrane dreva, textílií, kože, ako i odpadov minerálnych olejov, nakoľko chlórované fenoly sa používali ako selektívne rozpúšťadlá pre minerálne oleje.

Pôsobenie týchto látok je o to závažnejšie, že ich negatívne účinky na zdravotný stav obyvateľstva sa prejavujú až po veľmi dlhom čase (zvlášť v prípade karcinogenity, mutagenity, teratogenity).

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013