OZ Za čistý Gemer

V minulosti ale aj dnes sa stretávame s prípadmi, keď si investor a časť miestnych politikov vyberie lokalitu nie na základe odborných kritérií, ale podľa toho, v ktorej obci sa „najľahšie zmanipulujú“ miestni občania. Takéto projekty na Slovensku stále pribúdajú a ohrozujú občanov, ktorí zväčša nemajú dostatočné odborné ani právne kapacity analyzovať ich a brániť svoje práva na zdravé prostredie.

Podľa ústavy SR má každý občan právo na priaznivé životné prostredie a dôstojný život. Toto sú podľa nás hodnoty, ktoré majú prioritu najvyššiu a ktoré nesmú byť druhoradé a stavané za ekonomické záujmy.

Občianske združenie Za čistý Gemer bolo založené páve z tohoto dôvodu. Súčasnému stavu životného prostredia Gemera sa nevenuje potrebná pozornosť i napriek tomu, že Slovenská agentúra životného prostredia v rámci diferenciácie územia SR podľa environmentálnej kvality, zaradila oblasť Nižnej Slanej a okolia medzi vysoko zaťažené oblasti, ktoré majú najviac narušené životné prostredie.

Plánovaná prevádzka „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe Nižná Slaná, s charakterom činnosti: Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov“ predstavuje závažné dlhodobé riziká pre zdravie obyvateľov okolitých obcí, predovšetkým Vlachova, Gočova, Nižnej Slanej, Kobeliarova, Henckoviec, Gemerskej Polomy, Betliara, ako aj riziko dalšej kontaminácie ekosystémov v tomto regióne, znehodnotenia pôdy a majetkov miestnych obyvateľov.

Ide o zámer podnikateľov z Moldavy nad Bodvou, ktorí chcú pod rúškom pokračovania výroby peliet z háld odpadu v Seredi a z US Steel Košice, spaľovať okrem plynu aj nebezpečný odpad z celého Slovenska.

Zlý stav životného prostredia v hornom Gemeri potvrdzuje aj štúdia Mendelovej univerzity v Brne, realizovaná pod vedením Prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc., ktorá mapovala jeho stav v posledných štyroch rokoch a ktorá hovorí o vysokom zaťažení škodlivými látkami, nutnosti ozdraviť ho a lokalitu radí medzi najznečistenejšie na Slovensku.

Hlavnými cieľmi OZ Za čistý Gemer sú:

Zabránenie realizácie predloženého Zámeru kvôli všeobecnej nespokojnosti a obave občanov okolitých obcí z možných negatívnych dopadov plánovanej prevádzky na zdravie obyvateľov.

  • Podľa Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ako základného právneho zákona štátu má občan SR zakotvené aj Práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, pričom plánovaná prevádzka úpravne v Nižnej Slanej (v kontexte s priemyselnými aktivitami v tejto oblasti z minulosti) nám toto právo upiera. Vyplýva to z čl. 44 Ústavy SR. Citujeme: (1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie. (2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. (3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. (4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
  • Zámer drasticky naruší celkovú koncepciu rozvoja regiónu zameranú na cestovný ruch, resp. ho vo väčšine obcí v blízkom okolí úplne znemožní. Je to nezodpovedné najmä preto, že mnohí občania sa na cestovný ruch zodpovedne pripravovali. Rekonštruovali a upravovali rodinné domy pre možnosť poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb. Podľa nášho názoru jednoznačne poklesne záujem o cestovný ruch a poskytovanie ubytovacích služieb v blízkosti exhalačného zdroja a naň naviazaných aktivít.

Rozšírenie okruhu účastníkov konania o obce Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma a Betliar a ich zaradenie do zoznamu dotknutých obcí, z nasledovných hľadísk:

  • Z hľadiska doterajšieho environmentálneho zaťaženia územia vplyvom dlhoročnej prevádzky závodov Železorudné bane Nižná Slaná a Siderit s.r.o. Nižná Slaná. Spustenie tejto prevádzky by bolo v rozpore so svetovo uplatňovanou zásadou, že nad únosnú mieru zaťažené územia sa musia revitalizovať a nie opätovne zaťažovať - inými slovami povedané, že územia v širšom okolí závodov nemožno ešte viac toxicky zaťažovať.
  • Z hľadiska priemernej ročnej koncentrácie nebezpečných látok a ťažkých kovov v pôde, kde boli v obciach Henckovce, Gočovo a ďalších obciach Slanskej doliny zistené vyššie hodnoty ako v Nižnej Slanej.
  • Umiestnenie závodu v údolí rieky Slanej má veľmi nepriaznivé predpoklady pre rozptyl emisií, čo je dané konfiguráciou terénu. Údolie je orientované v smere sever - juh a jeho šírka je v úrovni závodu asi 200 m. Zo severnej strany je údolie otvorené, zo západnej, južnej a východnej strany lemované horskými masívmi, ktoré dosahujú výšku 600 - 700 m. Prevláda severné až severozápadné prúdenie vzduchu. Keďže výška komína je len 120 m, znamená to, že nad komínom prečnievajú pohoria ešte vo výške približne 300 m. To znamená, že exhaláty zasahujú katastre všetkých obcí - Gočovo, Vlachovo, Henckovce, Gemerská Poloma a Betliar, najviac Nižná Slaná.
  • Rozptyl exhalátov z predchádzajúcej činnosti Siderit s.r.o. bol do okruhu 8 km okolo závodu a zasahoval aj oblasť Štítnika a na východ až kopec Súlovú.

Občianske združernie Za čistý Gemer • Všetky práva vyhradené © 2012 - 2013